Amutron Sales en Services B.V. Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AMUTRON SALES EN SERVICES BV / ARTOPA BV 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen en toepasselijke voorwaarden.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Amutron Sales en Services B.V. en alle aan Amutron Sales en Services B.V. gelieerde vennootschappen ex artikel 2:24b BW, zoals, doch niet uitsluitend: Artopa B.V. (KvK: 59723637), verricht.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • Amutron: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Amutron Sales en Service B.V., ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 18054790 en statutair gevestigd te Sint-Oedenrode, alsmede alle aan haar gelieerde vennootschappen ex artikel 2:24b BW, zoals, doch niet uitsluitend: Artopa B.V. (KvK: 59723637);
 • Klant: de partij een Overeenkomst sluit met Amutron;
 • Partijen: Amutron en Klant gezamenlijk;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Amutron en Klant inzake onder meer, doch niet uitsluitend:
  • de verkoop van speelautomaten en of onderdelen voor speelautomaten;
  • de verkoop van spelkits en licenties;
  • het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan speelautomaten en onderdelen;
  • het uitvoeren van diensten t.b.v. Klant, zoals het (remote) installeren van nieuwe software en spelkits op de speelautomaten en /of (online) ten aanzien van kansspelautomatenspellen;
  • het in bruikleen verstrekken/verhuren van speelautomaten;
 • Spelkit: een kit bestaande uit softwaredragers met systeem- en spelsoftware, licenties, alsmede optioneel spelafhankelijke hardware zoals fysieke artwork delen.

1.3 De toepasselijkheid van eventueel door Klant gebruikte algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

1.4 De nietig- en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen, zoals op genomen in deze algemenevoorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.5 Amutron behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 5 werkdagen na kennisgeving van die wijziging aan Klant. Indien Klant het niet eens is met de voorgestelde wijziging, dan kan Klant dit binnen voornoemde termijn van 5 werkdagen schriftelijk mededelen aan Amutron en heeft Klant het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien Amutron de wijziging ondanks bezwaren van Klant gestand doet.

Artikel 2 Tot stand komen van overeenkomsten:

2.1 Aanbiedingen van Amutron zijn vrijblijvend. Indien Klant een vrijblijvend aanbod heeft aanvaard, is Amutron binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding bevoegd het aanbod te herroepen. Tenzij door Amutron bij het aanbod anders is aangegeven, vervalt elk aanbod indien na dagtekening van het aanbod zes weken zijn verstreken en het aanbod binnen die termijn niet ondubbelzinnig en schriftelijk door Klant is aanvaard. Wanneer bij het aanbod een langere termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt het aanbod wanneer het niet binnen de gestelde termijn ondubbelzinnig en schriftelijk door Klant is aanvaard.

2.2 De aanvaarding door Amutron geschiedt schriftelijk doormiddel van het verzenden van een orderbevestiging. Bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding komt geen Overeenkomst tot stand, tenzij Amutron uitvoering geeft aan de overeenkomst en dit voor de wederpartij kenbaar is, dan wel een aanbod van Amutron ondubbelzinnig en schriftelijk is aanvaard door Klant ex artikel 2.1. van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in een reeds tot stand gekomen overeenkomst dienen schriftelijk tussen Partijen te zijn overeengekomen. Kosten gemaakt en/of schade geleden door Amutron als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst worden door Klant aan Amutron op eerste verzoek vergoed.

Artikel 3 Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Door Amutron opgegeven levertijden c.q. tijden ter uitvoering van de overeengekomen diensten zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering door Amutron is Klant na schriftelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de daarin te stellen redelijke termijn bevoegd om de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat Amutron op dat moment gehouden is enig bedrag aan schade aan Klant te vergoeden.

3.2 Indien door Partijen is overeengekomen dat te leveren roerende zaken binnen een bepaalde termijn door Klant moeten worden afgeroepen en Klant te dien aanzien in gebreke blijft, heeft Amutron het recht ter harer keuze, zonder ingebrekestelling en door middel van een aangetekend schrijven aan Klant de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de roerende zaken naar eigen goeddunken aan Klant te leveren of de roerende zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan, waarmede Amutron in dit laatste geval voldoende aan haar verplichtingen tot levering zal hebben voldaan en Klant de kosten van opslag aan Amutron voldoet.

3.3 Klant is gehouden de roerende zaken bij ontvangst en de geleverde dienst na uitvoering van de dienst te inspecteren. Gebreken dienen schriftelijk gemeld te worden aan Amutron binnen 24 uur na ontvangst, op straffe van verval van recht. Indien de gemelde gebreken naar het oordeel van Amutron terecht zijn, dan heeft Klant recht op vervanging, herstel of creditering, naar keuze van Amutron. Klant zal Amutron immer de gelegenheid bieden de zaken ter plekke te komen inspecteren om de gegrondheid van een klacht te beoordelen.

3.4 Op het moment dat er gebreken kenbaar worden die niet na inspectie uit hoofde van artikel 3.3. kenbaar konden worden, dan is Klant gehouden deze binnen 2 werkdagen na ontdekking te melden aan Amutron, op straffe van verval van recht. Indien de gemelde gebreken naar het oordeel van Amutron terecht zijn en niet te wijten zijn aan slijtage, onjuist gebruik of onjuist onderhoud/herstel door derden van de roerende zaken, dan heeft Klant recht op vervanging, herstel of creditering, naar keuze van Amutron. Gebreken bij nieuwe roerende zaken (speelautomaten, onderdelen, spelkits) komen na één (1) jaar na levering niet meer voor herstel, vervanging of creditering in aanmerking. Voor gebruikte roerende zaken (speelautomaten, onderdelen) geldt dat gebreken zes maanden na levering niet meer in aanmerking komen voor herstel, vervanging of creditering in aanmerking. Er wordt nimmer een garantie verstrekt op de werking en inhoud van software en/of spellen.

3.5 Indien sprake is van een tijdelijke niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst (“tijdelijke overmacht”), waarbij met name, doch niet uitsluitend, wordt gedacht aan: oproer, vorst, ijsgang, stremming van vervoerswegen te land en/of te water, gebrek aan passende middelen van vervoer, moeilijkheden of stagnatie in de productie in de onderneming van Amutron en/of de onderneming waarvan Amutron grondstoffen en/of hulpmiddelen betrekt, het wegvallen van voorzieningen van nutsbedrijven, werkstaking, overheidsmaatregelen en pandemieën blijft de Overeenkomst in stand en worden de verplichtingen van Partijen opgeschort voor de duur van deze tijdelijke overmachtssituatie. Als deze tijdelijke overmachtssituatie langer dan 3 maanden duurt, is artikel 3.6 van toepassing en is er sprake van blijvende overmacht.

3.6 Indien sprake is van een blijvende niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst (“blijvende overmacht”), waarbij met name wordt gedacht aan: oorlog, oorlogsgevaar en mobilisatie ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst voor beide Partijen onmogelijk wordt voor een periode langer dan 3 maanden, worden beide Partijen ontslagen van hun toekomstige verplichtingen de Overeenkomst na te komen. Zaken die reeds geleverd zijn, maar nog niet betaald zijn, dienen zo spoedig als mogelijk betaald te worden. Zaken die gehuurd worden en/of ter beschikking gesteld zijn aan en/of in het bezit zijn van Klant, dienen z.s.m. geretourneerd te worden aan Amutron.

3.7 Amutron staat er niet voor in, dat de roerende zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor Klant deze wil bestemmen. Klant is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen ter exploitatie van de roerende zaken en vrijwaart Amutron voor alle claims van Klant en derden die het gevolg zijn van het niet hebben en/of behouden van deze vergunningen.

3.8 Indien Klant wenst dat Amutron ten behoeve van Klant reparatie- en/of revisiewerkzaamheden verricht, zonder dat Amutron hier wettelijk (kosteloos) toe gehouden is, dan wel dit reparatiewerkzaamheden zijn die moeten worden verricht aan roerende zaken die niet door Amutron zijn verkocht en geleverd, dan is Klant een uurloon voor deze werkzaamheden verschuldigd aan Amutron voor de te verrichten werkzaamheden, welk uurloon Partijen alsdan nader schriftelijk zullen overeenkomen. Ditzelfde geldt voor overige diensten die Amutron op verzoek van Klant dient te verrichten. Speelautomaten dienen zelf door Klant aan Amutron te worden geleverd voor reparatie/revisie en zelf door Klant bij Amutron te worden opgehaald.

3.9 Indien Klant, alvorens hij tot koop over wenst te gaan, een speelautomaat wenst te testen (een proefplaatsing), dan kan Amutron deze speelautomaten in bruikleen verstrekken tegen een overeen te komen vergoeding. Tijdens de periode van bruikleen blijft Amutron eigenaar van de speelautoma(a)t(en) en dient Klant de speelautoma(a)t(en) verzekerd te houden en goed te onderhouden. De bruikleen vergoeding kan, indien Klant tot koop wenst over te gaan, worden verrekend met de overeen te komen koopsom. Indien de speelautoma(a)t(en) is/zijn beschadigd gedurende de bruikleen periode en Klant de speelautoma(a)t(en) niet koopt van Amutron, dan is Klant gehouden alle schade, direct en indirect, van Amutron te vergoeden aan Amutron. Indien de speelautoma(a)t(en) defect of verloren raakt/raken tijdens de bruikleenperiode, dan is Klant de volledige koopsom verschuldigd aan Amutron. Klant vrijwaart Amutron voor alle mogelijke aanslagen inzake Kansspelbelasting en dient deze als eigen schuld te voldoen inzake de geleverde speelautomaten, of het juridisch eigendom nu reeds is overgegaan of niet.

3.10 Ten aanzien van speelautomaten kan schriftelijk een terugkoopgarantie worden overeengekomen. Indien de automa(a)t(en) bij terugkoop beschadigd en/of defect is/zijn, dan is Amutron niet gehouden tot terugkoop over te gaan, dan wel, naar haar keuze, gerechtigd de kosten van herstel van de beschadiging en/of het defect op de koopprijs in mindering te brengen. Terugkoop van een automaat zal plaatsvinden tegen maximaal 80% van de aankoopprijs, welk percentage afhankelijk is van de termijn waarna een beroep op terugkoop wordt gedaan (hoe langer gebruikt, hoe lager het percentage).

Artikel 4 Prijzen

4.1 Gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en vervoerskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De roerende zaken worden geleverd ex works, waarbij het risico overgaat op het moment dat de roerende zaken het bedrijf van Amutron verlaten.

4.2 Amutron is gerechtigd de prijzen van door haar geleverde roerende zaken te wijzigen, indien deze wijziging het gevolg is van bepaalde kostenbepalende factoren, van welke aard dan ook.

4.3 Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking.

Artikel 5 Betalingscondities

5.1 Betaling dient te geschieden in euro’s binnen de op de factuur vermelde termijn op een door Amutron aangewezen bankrekeningnummer, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

5.2 Indien Amutron zulks wenst, dan wel direct na het sluiten van de Overeenkomst uit omstandigheden blijkt dat de kredietwaardigheid van Klant in gevaar dreigt te komen, kan Amutron van Klant verlangen dat Klant voor de leveringsdatum van de roerende zaken de koopsom integraal voldoet, dan wel dat Klant voor de leveringsdatum, naar het oordeel van Amutron, voldoende zekerheid heeft verstrekt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

5.3 Klant is niet gerechtigd op de hem in rekening gebrachte koopsom enige vordering in mindering te brengen, tenzij Partijen dit schriftelijk anders overeenkomen.

5.4 Indien Klant niet binnen de in art.5.1. van deze algemene voorwaarden gestelde termijn de koopprijs voldoet is hij/zij zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is in verzuim en heeft Amutron het recht vanaf die datum over het gehele dan nog verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, waarbij elk gedeelte van een maand telt als een volledige maand.

5.5 Alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de invordering van al het uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde, zijn voor rekening van Klant. Klant zal de kosten op eerste verzoek voldoen aan Amutron.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle overeenkomsten welke Amutron sluit met Klant en welke de strekking hebben roerende zaken in eigendom over te dragen aan Klant, tegen een door Klant verschuldigde tegenprestatie, worden geacht te zijn aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoening van die tegenprestatie. De eigendom van deze roerende zaken gaat niet eerder over op Klant dan nadat Klant de verschuldigde tegenprestatie eventueel vermeerderd met rente en kosten volledig heeft voldaan, met inachtneming van het bepaalde onder 5.5. van deze algemene voorwaarden. Klant vrijwaart Amutron voor alle mogelijke aanslagen inzake Kansspelbelasting en deze als eigen schuld te voldoen inzake de geleverde speelautomaten of het juridisch eigendom nu reeds is overgegaan of niet.

6.2 Alle door Amutron geleverde speelautomaten die in bruikleen worden verstrekt c.q. (tegen vergoeding) ter beschikking zijn gesteld, blijven te allen tijde in eigendom van Amutron en dienen na afloop van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat te worden geretourneerd.

6.3 Indien Klant in gebreke blijft met het voldoen van de tegenprestatie, dan heeft Amutron het recht de roerende zaken als haar eigendom in haar macht te brengen desnoods door het betreden van de eigendommen van Klant en/of derden. Indien en voor zover voor het betreden van eigendommen van Klant de toestemming of medewerking van Klant benodigd is, geeft c.q. verleent Klant Amutron door middel van acceptatie van deze algemene voorwaarden deze toestemming c.q. zijn medewerking.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Amutron is in geen geval gehouden tot vergoeding van door Klant of derden geleden en/of te lijden schade als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik van de roerende zaken, behoudens wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Amutron. Amutron is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals, doch niet uitsluitend, gederfde winsten en schade van derden. Voor vergoeding komt, mocht Amutron aansprakelijk zijn, alleen in aanmerking het schadebedrag dat in hoogste ressort door een rechter onherroepelijk is vastgesteld èn die door de verzekeraar van Amutron gedekt wordt. Indien geen verzekeringsdekking bestaat, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Artopa voor de Overeenkomst (exclusief BTW) aan Klant in rekening is gebracht.

7.2 Indien Amutron uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Klant gehouden Amutron, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Amutron zonder ingebrekestelling gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Klant en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Klant

7.3 Onder verwijzing naar hetgeen is opgemeld in artikel 3.3, 3.4 en 3.7 van deze voorwaarden, kan Klant geen beroep doen op non-conformiteit (en de daaraan verbonden rechtsgevolgen) en/of gebreken/tekortkomingen deze non-conformiteit/gebreken/tekortkomingen niet binnen de gestelde termijnen schriftelijk heeft gemeld aan Amutron.

7.4 Een eventuele aansprakelijkheid van Amutron vervalt indien Klant zijn verplichtingen jegens Amutron niet volledig nakomt.

7.5 Indien Amutron niet-periodieke software-updates uitbrengt om storingen te verhelpen of te voorkomen, om de meegeleverde software te laten blijven voldoen aan gewijzigde wetgeving en/of vanwege andere omstandigheden die Amutron tot wijzigingen nopen, is Klant verplicht om deze software-updates af te nemen van Amutron, op straffe van verval van elke aanspraak tot nakoming, ondersteuning, herstel, schadevergoeding of anderszins. Amutron is bevoegd om de uitvoering van al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten wanneer Klant de bedoelde software-updates weigert af te nemen of de daaraan verbonden kosten niet aan Amutron voldoet. Als Klant de software-updates niet afneemt en/of de daaraan verbonden kosten niet aan Amutron voldoet, is Klant niet langer gerechtigd aanspraak te maken op afgegeven garanties.

7.6 Retourzendingen van roerende zaken mogen alleen plaatsvinden, indien Partijen hier schriftelijk overeenstemming hebben bereikt. Terugzending van de roerende zaken kan alleen franco geschieden. Amutron is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of schade aan een retourzending. Klant draagt zelf de verantwoordelijkheid.

7.7 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt transport van de goederen steeds plaats voor rekening en risico van Klant. Het (risico van het) laden en lossen van zaken komt immer voor rekening en risico van Klant, ook als Amutron het transport voor haar rekening en risico neemt.

Artikel 8 Spelkits en software (updates)

8.1 Met de verkoop en levering van roerende zaken wordt ook de verkoop en levering van Spelkits (licenties) beschouwd. Al hetgeen hieromtrent staat opgemerkt in deze algemene voorwaarden is van toepassing, ook in het geval van verkoop en levering van Spelkits (licenties).

8.2 Klant betaalt immer statiegeld voor de dragers van software en licenties, ook als zij onderdeel zijn van de Spelkits, en/of voor de dragers van software updates, alsmede administratie- verzendkosten voor het leveren van de Spelkits en/of de uitvoering van software updates, welke kosten op de factuur vermeld zullen worden.

8.3 Dragers van software kunnen na gebruik voor rekening en voor risico van Klant retour worden gestuurd aan Amutron, waarbij, na ontvangst van de dragers door Amutron, in beginsel het statiegeld door Amutron aan Klant wordt geretourneerd met inachtneming van hetgeen is bepaald in dit artikel. Retourzendingen komen slechts in aanmerking voor (gedeeltelijke) creditering als deze binnen 40 kalenderdagen na levering van de drager door Amutron retour zijn ontvangen, en de dragers technisch in orde zijn, naar het oordeel van Amutron. Retourzendingen die 40 kalenderdagen na levering door Amutron aan Klant door Amutron worden ontvangen, komen niet meer voor creditering in aanmerking.

8.4 Klant is zelf verantwoordelijk voor de installatie van de Spelkits en software updates, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

8.5 Speelautomaten kunnen worden geleverd met een standaard spelbundel (koopbundel).

 1. Een eventuele aanvullende Spellicentie (XL Game Service) wordt verstrekt voor een tussen partijen overeengekomen looptijd. Na deze looptijd vervalt deze aanvullende Spellicentie en valt Klant terug op de overeengekomen standaard Spellicentie.
 2. De software voor de standaard Spellicentie wordt geïnstalleerd op de Speelautomaat. Na installatie is Amutron niet meer gehouden de software te updaten of anderszins in stand te houden.
 3. Voor de aanvullende spellicentie is het Amutron toegestaan updates uit te voeren en spellen te installeren op afstand via internet dan wel door het omwisselen van de software dragers. Klant verleent medewerking aan het uitvoeren van deze werkzaamheden en volgt daarbij de instructies van Amutron op.
 4. Het is Klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de geleverde software, kopieën te maken of anders de software te vermenigvuldigen of op de markt te brengen. De verstrekte Spellicentie is enkel een gebruikslicentie voor op de (meegeleverde) Speelautomaat.
 5. De verstrekte Spellicentie is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Amutron. Het is Klant wel toegestaan om de Speelautomaten, in het kader van een exploitatieovereenkomst, met de Spellicentie in gebruik te geven aan een derde.

Artikel 9 Ontbinding van de Overeenkomst

9.1 Onverminderd de verder aan Amutron toekomende rechten en het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding, kan de Amutron zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring de Overeenkomst per direct ontbinden:

 1. ingeval Klant met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is;
 2. ingeval Klant surseance van betaling aanvraagt en/of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel op de koper de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard;
 3. ingeval Klant de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;
 4. ingeval op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van Klant beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven;
 5. ingeval Klant zijn bedrijf verkoopt of liquideert;
 6. indien er omstandigheden aan Amutron kenbaar worden die er, als gevolg van de zakelijke samenwerking met Klant, toe kunnen leiden dat er vergunningen e.d. van Amutron worden ingetrokken c.q. niet worden verlengd c.q. worden geweigerd, dan wel Amutron moet constateren dat de samenwerking met Klant zal leiden tot schadelijke gevolgen voor de bedrijfsvoering van Amutron en/of verlies van vergunningen.

9.2 Ontbinding leidt ertoe dat de geleverde roerende zaken door Amutron binnen 2 werkdagen geretourneerd moeten worden door Klant aan Amutron, voor rekening en risico van Klant, zonder dat er voor Amutron een verbintenis ontstaat tot terugbetaling van enig voldaan bedrag door Klant aan Amutron uit hoofde van de Overeenkomst tussen Amutron en Klant, dan wel het voldoen van enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht:

10.1 Op overeenkomsten welke Amutron sluit met Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tevens is het Nederlands recht van toepassing in het geval dat in de toekomst tussen Partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaat. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (het Weens Koopverdrag van 11 april 1980) wordt uitgesloten.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of overige overeenkomsten, welke Amutron sluit met Klant, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, worden beslecht.